تاریخ امروز :چهارشنبه , 12 می 2021

پیراپزشکی

Academic field of Midwifery

رشته مامایی : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Nursing

رشته پرستاری : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Dental

رشته دندانپزشکی : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Radiology

رشته رادیولوژی(تکنولوژی پرتوشناسی): بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Physiotherapy

رشته فیزیوتراپی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Pharmacology

رشته داروسازی : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Audiologists

رشته شنوایی سنجی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of nutrition science

رشته علوم تغذیه : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of General Hygiene

رشته بهداشت عمومی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of microbiology

رشته میکروبیولوژی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر