تاریخ امروز :چهارشنبه , 12 می 2021

فرصت شغلی

Industrial Management

رشته مدیریت صنعتی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Polymer Engineering

رشته مهندسی پلیمر: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Railway Engineering

رشته مهندسی راه آهن: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Library

رشته کتابداری: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Archeology

رشته باستان شناسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of chemical engineering

رشته مهندسی شیمی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Audiologists

رشته شنوایی سنجی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Environmental Health Engineering

رشته مهندسی بهداشت محیط: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Philosophy

رشته فلسفه: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Occupational Health Engineering

رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر