تاریخ امروز :شنبه , 20 جولای 2024

در آمد

Academic field of chemical engineering

رشته مهندسی شیمی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Environmental Health Engineering

رشته مهندسی بهداشت محیط: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Petroleum Engineering

رشته مهندسی نفت: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Polymer Engineering

رشته مهندسی پلیمر: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of textile engineering

رشته مهندسی نساجی : بازار کار، درآمد، دانشگاه های برتر

Academic field of Occupational Health Engineering

رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Pharmacology

رشته داروسازی : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of General Hygiene

رشته بهداشت عمومی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Psychology

رشته روانشناسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of electrical engineering

رشته مهندسی برق : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر