تاریخ امروز :شنبه , 27 فوریه 2021

در آمد

Academic field of Polymer Engineering

رشته مهندسی پلیمر: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Civil Engineering

رشته مهندسی عمران : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of industrial engineering

رشته مهندسی صنایع: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of social Sciences

رشته علوم اجتماعی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of chemical engineering

رشته مهندسی شیمی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Pharmacology

رشته داروسازی : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of electrical engineering

رشته مهندسی برق : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Environmental Health Engineering

رشته مهندسی بهداشت محیط: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of General Hygiene

رشته بهداشت عمومی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Petroleum Engineering

رشته مهندسی نفت: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر