تاریخ امروز :چهارشنبه , 12 می 2021

آینده شغلی

Academic field of Midwifery

رشته مامایی : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of biology

رشته زیست شناسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of computer science

رشته علوم کامپیوتر : بازار کار، درآمد، دانشگاه های برتر

Academic field of Safety Engineering

رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of political science

رشته علوم سیاسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Marine Engineering

رشته مهندسی دریا: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Archeology

رشته باستان شناسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Nursing

رشته پرستاری : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Radiology

رشته رادیولوژی(تکنولوژی پرتوشناسی): بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of mechanical engineering

رشته مهندسی مکانیک : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر