تاریخ امروز :یکشنبه , 5 دسامبر 2021

کارشناسی ارشد

Master-of-Audiology

همه چیز درباره ارشد شنوایی شناسی (شنوایی سنجی): بازار کار و درآمد

Master of Optometry

همه چیز درباره ارشد بینایی سنجی (اپتومتری): دروس امتحانی کنکور، بازارکار و درآمد

Master-of-Mechanical-Engineering

همه چیز درباره ارشد مهندسی مکانیک: دروس امتحانی کنکور، گرایش ها، بازار کار، درآمد

Master-of-Occupational-Therapy

همه چیز درباره ارشد کار درمانی: دروس امتحانی کنکور،گرایش ها، بازارکار و درآمد

master-of-statistics

همه چیز درباره ارشد آمار: دروس امتحانی کنکور، گرایش ها، بازارکار و درآمد

master-of-accountancy

همه چیز درباره ارشد حسابداری: دروس امتحانی کنکور، گرایش ها، بازار کار و درآمد

master-of-economics

همه چیز درباره ارشد علوم اقتصادی: دروس امتحان کنکور، گرایش ها، بازارکار و درآمد

Master-of-Laws

همه چیز درباره ارشد حقوق: دروس امتحانی کنکور، گرایش ها، بازار کار و درآمد

Master-of-Biomechanics

همه چیز درباره ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک: بازارکار و درآمد

Master-of-Food-Industry-Engineering

ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی: دروس امتحانی کنکور، بازار کار و درآمد