تاریخ امروز :جمعه , 19 جولای 2024

کارشناسی ارشد

academic-field-of-health-education-and-health-promotion

همه چیز درباره ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت: بازارکار و درآمد

Master of artificial limbs and assistive devices

همه چیز درباره ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی: بازار کار و درآمد

Master-of-Anesthesiology

همه چیز درباره ارشد آموزش هوشبری: دروس امتحانی کنکور، بازار کار، درآمد

Master-of-Audiology

همه چیز درباره ارشد شنوایی شناسی (شنوایی سنجی): بازار کار و درآمد

Master of Optometry

همه چیز درباره ارشد بینایی سنجی (اپتومتری): دروس امتحانی کنکور، بازارکار و درآمد

Master-of-Mechanical-Engineering

همه چیز درباره ارشد مهندسی مکانیک: دروس امتحانی کنکور، گرایش ها، بازار کار، درآمد

Master-of-Occupational-Therapy

همه چیز درباره ارشد کار درمانی: دروس امتحانی کنکور،گرایش ها، بازارکار و درآمد

master-of-statistics

همه چیز درباره ارشد آمار: دروس امتحانی کنکور، گرایش ها، بازارکار و درآمد

master-of-accountancy

همه چیز درباره ارشد حسابداری: دروس امتحانی کنکور، گرایش ها، بازار کار و درآمد

master-of-economics

همه چیز درباره ارشد علوم اقتصادی: دروس امتحان کنکور، گرایش ها، بازارکار و درآمد