تاریخ امروز :سه‌شنبه , 18 ژوئن 2024

رشته های ریاضی

Academic field of aeronautical engineering

رشته هوانوردی و مراقبت پرواز: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Industrial Management

رشته مدیریت صنعتی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of statistics

رشته آمار و کاربردها: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of industrial engineering

رشته مهندسی صنایع: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Marine Engineering

رشته مهندسی دریا: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Math

رشته ریاضی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Robotic Engineering

رشته مهندسی رباتیک: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Physics

رشته فیزیک : بازار کار، درآمد و دانشگاه ها برتر

Academic field of Agricultural Engineering

رشته مهندسی کشاورزی : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Automotive Engineering

رشته مهندسی خودرو: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر