تاریخ امروز :جمعه , 19 جولای 2024

رشته های ریاضی

Academic field of Management

رشته مدیریت: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of chemical engineering

رشته مهندسی شیمی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Materials Engineering and Metallurgy

رشته مهندسی مواد و متالورژی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of urban engineering

رشته مهندسی شهرسازی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Petroleum Engineering

رشته مهندسی نفت: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Railway Engineering

رشته مهندسی راه آهن: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Polymer Engineering

رشته مهندسی پلیمر: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Safety Engineering

رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Mining Engineering

رشته مهندسی معدن: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of textile engineering

رشته مهندسی نساجی : بازار کار، درآمد، دانشگاه های برتر