تاریخ امروز :جمعه , 17 سپتامبر 2021

رشته های تجربی

Academic field of Environmental Health Engineering

رشته مهندسی بهداشت محیط: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of nutrition science

رشته علوم تغذیه : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Physiotherapy

رشته فیزیوتراپی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of microbiology

رشته میکروبیولوژی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Occupational Health Engineering

رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Insurance Management

رشته مدیریت بیمه: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of medical

رشته پزشکی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Radiology

رشته رادیولوژی(تکنولوژی پرتوشناسی): بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Optometry

رشته بینایی سنجی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Dental

رشته دندانپزشکی : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر