تاریخ امروز :جمعه , 19 جولای 2024

رشته های تجربی

Academic field of Management

رشته مدیریت: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of food industry engineering

رشته صنایع غذایی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Nursing

رشته پرستاری : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of biotechnology

رشته بیوتکنولوژی(زیست فناوری): بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Environmental Health Engineering

رشته مهندسی بهداشت محیط: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of nutrition science

رشته علوم تغذیه : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Physiotherapy

رشته فیزیوتراپی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of microbiology

رشته میکروبیولوژی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Occupational Health Engineering

رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Insurance Management

رشته مدیریت بیمه: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر