تاریخ امروز :شنبه , 18 می 2024

رشته های انسانی

Academic field of Management

رشته مدیریت: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Persian literature and language

رشته ادبیات و زبان فارسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of political science

رشته علوم سیاسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Philosophy

رشته فلسفه: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Insurance Management

رشته مدیریت بیمه: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of governmental management

رشته مدیریت دولتی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Economical science

رشته علوم اقتصادی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Financial Management

رشته مدیریت مالی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Customs Affairs Management

رشته مدیریت امور گمرکی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Theology

رشته الهیات و معارف اسلامی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر