تاریخ امروز :چهارشنبه , 19 ژوئن 2024
Ensani-konkur-budgeting

بودجه بندی کنکور انسانی 1400 – نظام جدید

هنگامی که داوطلبان تصمیم به مطالعه برای کنکور می گیرند باید از یکسری اطلاعات پیرامون آن آگاهی داشته باشند تا زمان خود را بیهوده هدر ندهند. اولین قدم برای موفیت در کنکور سراسری برنامه ریزی است. داوطلبان بعد از آگاهی از منابع کنکور باید بدانند که کدام مباحث اهمیت بیشتر و کدام مباحث اهمیت کمتری برای کنکور دارد. این همان هدف بودجه بندی است که سازمان سنجش هرساله بودجه بندی هر درس با توجه گروه های آزمایشی را اعلام می کند. شما با آگاهی از بودجه بندی کنکور انسانی 1400 برای نظام جدید متوجه مواردی مانند تعداد سوال هر مبحث درسی در کنکور، مباحث حذفی، مباحث کم اهمیت می شوید.

رشته هایی مانند رشته حسابداری، رشته روانشناسی، رشته حقوق از پرطرفدار ترین رشته ها بین داوطلبان گروه انسانی است که با کلیک بر روی لینک مربوطه هر رشته می توانید اطلاعات خوبی درباره بازارکار و درآمد آنها بدست بیاورید. پیشنهاد تیم مشاوره فسفر این است در ابتدا بهترین منابع کنکوری برای گروه آزمایشی انسانی و ضریب آن ها را مطالعه کنید تا از میزان اهمیت هر درس اطلاع پیدا کنید.

بودجه بندی کنکور انسانی 1400 – دروس عمومی

عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی1 تا 2525۱۸ دقیقه
زبان عربی26 تا 5025۲۰ دقیقه
فرهنگ و معارف اسلامی51 تا 7525۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی76 تا 10025 ۲۰ دقیقه 
بودجه بندی کنکور انسانی 1400 – دروس عمومی

بودجه بندی درس عربی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، می توانید مطلب “روش مطالعه درس عربی برای کنکور 1400” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
ترجمه۱۰
سوال از متن۴
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۵
مفهوم۲
بودجه بندی درس عربی – نظام جدید

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، می توانید مطلب “روش مطالعه درس ادبیات برای کنکور 1400” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
واژگان۳
املاء۳
زبان فارسی۵
تاریخ ادبیات۱
آرایه ادبی۴
قرابت معنایی۹
بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی – نظام جدید

بودجه بندی درس دین و زندگی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، می توانید مطلب “روش مطالعه درس دین و زندگی برای کنکور 1400” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

پایهتعداد سوال
پایه دهم۸
پایه یازدهم۹
پایه دوازدهم۹
بودجه بندی درس دین و زندگی – نظام جدید

بودجه بندی درس زبان انگليسی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، میتوانید مطلب “روش مطالعه درس زبان انگلیسی برای کنکور 1400” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
واژگان۸
گرامر۴
Cloze Test۵
درک مطلب (Reading)۸
بودجه بندی درس زبان انگليسی – نظام جدید

بودجه بندی کنکور انسانی 1400 – دروس اختصاصی

عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
رياضی101-121۲۰۲۵ دقیقه
اقتصاد122-137۱۵۱۰ دقیقه
زبان فارسی اختصاصی138-168۳۰۳۰ دقیقه
زبان عربی اختصاصی169-189۳۰۲۰ دقیقه
تاریخ و جغرافیا190-220۳۰۵۰ دقیقه
علوم اجتماعی221-241۲۰۲۵ دقیقه
فلسفه و منطق242-267۲۵۲۵ دقیقه
روانشناسی268-288۲۰۱۵ دقیقه
بودجه بندی کنکور انسانی 1400 – دروس اختصاصی

بودجه بندی درس ریاضی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، میتوانید مطلب “روش مطالعه درس ریاضی برای کنکور 1400” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

پایهمبحثتعداد سوال
پایه دهمعبارت های جبری (اتحاد جبری و کاربرد ها )
عبارت های جبری ( عبارت های گویا )
معادله درجه دوم ( معادله و مسائل توصیفی )
معادله درجه دوم ( معادلات شامل عبارات گویا )
تابع ( نمودار تابع درجه ۲ )
کار با داده های آماری ( معیار های پراکندگی )
نمایش داده ها ( نمودار های یک متغیره )
6
(از هرکدام از این مباحث یک سوال می آید)
پایه دهمنمایش داده ها ( نمودار های یک متغیره )2
پایه یازدهمآشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره ها و ترکیب گزاره ها )
تابع ( اعمال بر روی تابع )
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )
آمار ( شاخص های آماری )
آمار ( سری های زمانی )
5
(از هرکدام از این مباحث یک سوال می آید)
پایه دوازدهمآمار احتمال ( شمارش )
الگوهای خطی (دنباله حسابی )
الگوهای خطی ( مدل سازی و دنباله )
الگوهای غیر خطی ( دنباله هندسی )
4
(از هرکدام از این مباحث یک سوال می آید)
پایه دوازدهماحتمال۲
بودجه بندی درس ریاضی – نظام جدید

بودجه بندی درس اقتصاد – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، میتوانید مطلب “روش مطالعه درس اقتصاد برای کنکور 1400” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
تولید2
بازار2
آشنایی با شاخص اقتصادی5
پول و بانک2
فقر و توزیع درآمد1
اقتصاد بین الملل2
اقتصاد ایران1
بودجه بندی درس اقتصاد – نظام جدید

بودجه بندی درس زبان فارسی اختصاصی – نظام جدید

مبحثتعداد سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
عروض۶
قافیه۲
ترکیبی عروض و قافیه۱
آرایه ادبی۷
قرابت معنایی۵
بودجه بندی درس زبان فارسی اختصاصی – نظام جدید

بودجه بندی درس زبان عربی اختصاصی – نظام جدید

مبحثتعداد سوال
ترجمه۸
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۷
مفهموم۱
بودجه بندی درس زبان عربی اختصاصی – نظام جدید

بودجه بندی درس تاریخ و جغرافیا – نظام جدید

پایهتعداد سوال
تاریخ دهم5
تاریخ یازدهم5
تاریخ دوازدهم5
جغرافیا دهم3
جغرافیا یازدهم7
جغرافیا دوازدهم5
بودجه بندی درس تاریخ و جغرافیا – نظام جدید

بودجه بندی درس علوم اجتماعی – نظام جدید

مبحثتعداد سوال
هویت فردی و اجتماعی1
تحولات هویتی جهان اجتماعی1
هویت ایرانی1
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی4
چالش های جهانی2
بیداری اسلامی و جهان جدید3
ذخیره دانشی1
بودجه بندی درس علوم اجتماعی – نظام جدید

بودجه بندی درس فلسفه – نظام جدید

پایهمبحثتعداد سوال
پایه یازدهمچیستی فلسفه
ریشه و شاخه های فلسفه
آغاز تاریخی فلسفه
زندگی بر اساس اندیشه
امکان شناخت
نگاهی به تاریخچه معرفت
چیستی انسان
انسان موجودی اخلاق گرا
۸
(از هرکدام از این مباحث یک سوال می آید)
پایه دوازدهمهستی و چیستی
جهان ممکنات
کدام تصویر از جهان
خدا در فلسفه (۱)
خدا در فلسفه (۲)
عقل در فلسفه (۲)
6
(از هرکدام از این مباحث یک سوال می آید)
پایه دوازدهمجهان علی و معلولی2
بودجه بندی درس فلسفه – نظام جدید

بودجه بندی درس منطق – نظام جدید

مبحثتعداد سوال
منطق ترازوی اندیشه۱
لفظ و معنا۱
مفهوم و مصداق۱
انواع و شرایط تعریف۱
اقسام استدلال و کاربرد های آن۱
قضیه ی حملی۱
احکام قضایا۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
قضیه ی شرطی و قیاس استثنایی۱
بودجه بندی درس منطق – نظام جدید

بودجه بندی درس روانشناسی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، می توانید مطلب “روش مطالعه درس روانشناسی برای کنکور 1400” را در سایت اسکناس مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
روانشناسی، تعریف و روش مطالعه۲
روان شناسی رشد۴
احساس ، توجه ، ادراک۴
حافظه و علل فراموشی۲
تفکر ( 1 ) حل مسئله۲
تفکر ( 2 )تصمیم گیری۳
انگیزه و نگرش۲
 روانشناسی سلامت۱
بودجه بندی درس روانشناسی – نظام جدید

فهرست حذفیات کنکور انسانی – نظام جدید و نظام قدیم

هر سال قبل از شروع ثبت نام، علاوه بر ارائه بودجه بندی کنکور، فهرستی از حذفیات مباحث برای گروه های آزمایشی توسط سازمان سنجش اعلام می شود. در قسمت های بالایی متن درباره بودجه بندی کنکور انسانی 1400 صحبت کردیم. در این مطلب حذفیات کنکور انسانی 1400 را ارائه کرده ایم.

حذفیات دروس عمومی کنکور 1400

نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
فارسی 3110201دوازدهم – 99براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب فارسی 3 مجاز نیست:
گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعر خوانی ها
انگلیسی 1110230دهم – 97براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نیست:
بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
انگلیسی 2111230یازدهم – 98

براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نیست:
بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
انگلیسی 3112230دوازدهم – 99براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نیست:
بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
جغرافیای ایران110218دهم – 97مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
حذفیات دروس عمومی کنکور 1400

حذفیات دروس گروه انسانی کنکور 1400

نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
دین و زندگی 1110205دهم – 97آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
دین و زندگی 2111205یازدهم – 98آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
با توجه به این که در سال 98 در برخی از استان ها برای دانش آموزان پایه یازدهم،  کتاب های دین و زندگی چاپ 97 توزیع شد که محتوای آن در دو جا متفاوت با کتاب دین و زندگی چاپ 98 است، لذا برای رعایت عدالت آموزشی در طراحی سوالات آزمون سراسری سال 1400، طرح سوال از دو قسمت زیر مجاز نمی باشد:
از مبحث “حرکت زمین” و هفت خط ادامه آن در صفحه 47 سوالی طرح نگردد.
صفحه 62 خط 6 از عبارت زیر که در سال 98 به کتاب اضافه شده است، سوال طراحی نشود: …همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند گه در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.
دین و زندگی 3112205دوازدهم 99آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد سه درس پایانی کتاب دین و زندگی دوازدهم رشته علوم انسانی، سه درس زیر از این کتاب حذف شده و طرح سوال از آن ها مجاز نمی باشد:
درس یازدهم (عصر شکوفایی)، درس دوازدهم (نگاهی به تمدن جدید)، درس سیزدهم (مسئولیت بزرگ ما)
عربی، زبان قرآن 1110207دهم – 97بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 2111207یازدهم – 981-بخش “للمطالعه” صفحات 57 و 58
2-بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 3

112207
دوازدهم – 99بخش خوب است بدانیم صفحه 18
علوم و فنون 3112203دوازدهم – 99براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب علوم و فنون 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن
فلسفه 1111226یازدهم – 98فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
پاورقی ها
مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه 2112226دوازدهم – 99فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
پاورقی ها
مطالب مربوط به مطالعه
براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب فلسفه 2 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
درس های 9، 4 و 12 درس 10 صفحات 79، 78 و 82 درس 11 صفحات 91، 90، 89، 88، 87
منطق110232دهم – 97پیرابند های آبی ستاره دار
حکایت ها
پاورقی ها
صفحات “آنچه در این بخش می خوانیم”
صفحات “عناوین بخش ها”
فرهنگ اصطلاحات
جامعه شناسی 3112222دوازدهم – 99براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
مطالب بخوانیم و بنویسیم، ببینیم و بدانیم و درس 6
جغرافیای 2111218یازدهم – 98مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتا
جغرافیای 3 (کاربردی)112218دوازدهم – 99مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
تاریخ 1110219دهم – 97تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
تاریخ 2111219یازدهم – 98تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
تاریخ 3112219دوازدهم – 99تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد درس های 1 و 2 از کتاب تاریخ 3 طرح سوال از دروس مذکور مجاز نیست.
حذفیات کنکور سراسری علوم انسانی 1400

مطالب پیشنهادی برای مطالعه

برای آشنایی با کنکور 1400 به شما پیشنهاد می کنم مطالبی مانند “صفر تا صد نحوه برگزاری کنکور 1400 برای نظام قدیم و نظام جدید“، “بودجه بندی کنکور انسانی 1400 – نظام جدید“، “بودجه بندی کنکور ریاضی 1400 – نظام جدید“، “بودجه بندی کنکور تجربی 1400- نظام جدید“، “معرفی بهترین منابع کنکور گروه ریاضی 1400“، “بودجه بندی کنکور تجربی 1400- نظام جدید“، “معرفی و بررسی انواع و بهترین دانشگاه های ایران 1400“ را در سایت فسفر مطالعه کنید.

4.3/5 - (12 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.